Mērķis: Sekmēt izglītojamo spējas izgatavot lekālus ģeometrisku formu šūtiem izstrādājumiem, veidot konkrētu izstrādājumu gatavu lekālu komplektus, pielāgojot konkrētu cilvēku auguma mēriem, aprēķināt nepieciešamā materiāla daudzumu.

Uzdevumi: Attīstīt izglītojamo prasmes:

1.     Noteikt cilvēka auguma pamatmērus un atpazīt papildmērus.

2.     Atšķirt cilvēka auguma pamatmērus un papildmērus un atpazīt apģērba pamatpiegrieztnes un konstrukcijas izstrādei nepieciešamos aprēķinus.

3.     Atpazīt apģērba pamatpiegrieztnes un tehniskās modelēšanas paņēmienus atbilstoši modeļu zīmējumiem.

4.     Atlasīt nepieciešamās piegrieztnes un/vai lekālus konkrētam izstrādājumam.

5.     Veikt izmaiņas pēc standartaugumu mēriem veidotās piegrieztnēs un lekālos, pielāgojot konkrētu cilvēku auguma mēriem.

6.     Noteikt pamatmērus un papildmērus ģeometrisku formu šūto izstrādājumu (piem., mājas tekstila) izgatavošanai.

7.     Izgatavot piegrieztnes un lekālus ģeometrisku formu šūtiem izstrādājumiem.


Mērķis: Sekmēt izglītojamo spējas noteikt materiāla kvantitatīvos un kvalitatīvos parametrus, veidot lekālu izvietojumu atbilstoši tehniskajiem nosacījumiem, piegriezt šūtos izstrādājumus, lietojot atbilstošu aprīkojumu, izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus.

Uzdevumi: Attīstīt izglītojamo prasmes:

1.     Noteikt materiāla kvalitatīvos un kvantitatīvos parametrus, materiāla virzienu, tā labo un kreiso pusi.

2.     Novērtēt un saskaņot materiāla rakstu, veidot ekonomisku šūtā izstrādājuma lekālu izvietojumu, izdarīt atzīmes, aprēķināt nepieciešamo materiālu  daudzumu.

3.     Izvēlēties piegriešanai atbilstošas iekārtas un instrumentus, novērtēt to tehnisko stāvokli atbilstoši darba drošības prasībām., veikt iekārtu tehnisko apkopi, ievērojot darba drošības prasības.

4.     Piegriezt šūtos izstrādājumus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus, pārbaudīt piegriezto detaļu kvalitāti, komplektēt un marķēt piegrieztās detaļas atbilstoši modeļa tehniskajai dokumentācijai.

5.     Aprēķināt tekstilmateriālu, palīgmateriālu un apdares materiālu  faktisko izlietojumu un uzskaitīt materiālus.


Mērķis: Sekmēt izglītojamo spējas sašūt izstrādājumus atbilstoši tehnoloģiskām prasībām, ievērojot šūšanas secību, izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus un atvēlēto laiku, izgatavot dekoratīvos elementus un izmantot dekorēšanas tehnikas atbilstoši tehnoloģiskajiem norādījumiem.

 Uzdevumi: Attīstīt izglītojamo prasmes:

1. Apstrādāt un dublēt detaļas pirms mezglu šūšanas, ievērojot darba drošības prasības, izvēloties atbilstošus palīgmateriālus un furnitūru vadoties pēc tehnoloģiskajiem norādījumiem.

3. Sašūt detaļas, mezglus un izstrādājumus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot drošus darba paņēmienus, pārbaudīt kvalitāti, novērst radušos defektus, pārbaudīt izstrādājuma kvalitāti.

5. Izgatavot dažādus dekoratīvos elementus un izmantot dekorēšanas tehnikas atbilstoši tehnoloģiskajiem norādījumiem.

6. Veikt izstrādājumu izgatavošanas starpoperāciju un beigu higrotermisko apstrādi, novērst radušos higrotermiskās apstrādes defektus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot drošus darba paņēmienus.

7. Novērtēt un novērst šūtā izstrādājuma nepilnības, izvēloties piemērotākos paņēmienus un materiālus.